Veiklos sritys

VEIKLOS SRITYS

 Centro veikla, atsižvelgiant į skyriams bei darbuotojams priskirtas funkcijas, organizuojama ir vykdoma pagal Centro direktoriaus patvirtintą struktūrą, kurią sudaro 4 skyriai: Administracija, Socialinės globos skyrius, Šeimos gerovės skyrius, Paramos bendruomenei skyrius.

 Administracijos tikslas – užtikrinti tinkamą dokumentų administravimą ir valdymą, formuoti personalo politiką,, vykdyti personalo administravimo funkcijas, organizuoti Centro viešuosius pirkimus, rūpintis Centro ūkio materialiniu-techniniu aprūpinimu ir priežiūra. Administracijos veiklos:

 1. formuoja Centro personalo valdymo politiką bei sprendžia su personalo valdymu susijusius klausimus;
 2. organizuoja materialinių vertybių srauto valdymą, tinkamą apskaitą ir saugumą;
 3. kartu su kitais Centro skyriais atlieka turto inventorizaciją;
 4. dalyvauja rengiant įsakymus, instrukcijas, nurodymus ir kitus dokumentus, susijusius su įstaigos veiklos vykdymo, plėtimo, tobulinimo klausimais;
 5. teikia pasiūlymus dėl įstaigos darbo organizavimo tobulinimo bei naujų darbo metodų taikymo;
 6. pagal galimybes aprūpina Centro darbuotojus reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, paslaugomis ir darbais;
 7. užtikrina Centro pastatų, patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkinę ir techninę priežiūrą bei energetinių sistemų eksploataciją ir remontą, tvarko energetinių resursų apskaitą;
 8. užtikrina Centro teritorijos ir patalpų priežiūros pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus vykdymą;
 9. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų vykdymą Centre;
 10. rengia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams ir vykdo viešuosius pirkimus;
 11. organizuoja Centro dokumentų valdymą ir vykdo informacijos administravimą;
 12. organizuoja Centro ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką materialinių darbo ir finansų resursų naudojimą.

Bendrasis skyrius užtikrinti tinkamą dokumentų administravimą ir r valdymą,

Socialinės globos skyriaus paslaugų tikslas – teikti senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia socialinės globos paslaugas, užtikrinančias įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą, skatinant asmenų integraciją į visuomenę, didinant savarankiškumą visose žmogaus asmenybės funkcionavimo srityse ir suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena paslaugų gavėjai, dirbti bei teikti joms pagalbą.

Socialinės globos skyriaus veiklos:

 1. priima prašymus, vertina socialinių paslaugų poreikius, organizuoja ir teikia dienos socialinę globą institucijoje ir asmens namuose, dienos socialinę globą ir slaugą (integralią pagalbą) asmens namuose, laikino atokvėpio paslaugas;
 2. teikia socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;
 3. organizuoja klientų maitinimą, atsižvelgdami į jų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas;
 4. palaiko klientų savarankiškumą, organizuoja darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą;
 5. dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektinėse veiklose, inicijuoja ir organizuoja naujas veiklas;
 6. tvarko su skyriaus veikla susijusius dokumentus, paslaugų gavėjų bylas;
 7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;
 8. rengia finansines paslaugų ataskaitas, teikia statistines ataskaitas, registruoja paslaugų teikimą socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS;
 9. dalyvauja rengiant įsakymus, instrukcijas, nurodymus ir kitus dokumentus, susijusius su įstaigos veiklos vykdymo, plėtimo, tobulinimo klausimais;
 10. atlieka Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti vertinimus;
 11. vertina poreikius dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos institucijoje;
 12. teikia išvadas Ukmergės rajono savivaldybei dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus;
 13. teikia išvadas Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijai dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo.

 Šeimos gerovės skyriaus socialinių paslaugų teikimo tikslas – stiprinti šeimos (asmens) atsakomybę, gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti šeimos problemas bei padėti įveikti socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdžius, siekiant įgalinti šeimą savarankiškai funkcionuoti visuomenėje, padėti šeimai susigrąžinti vaikus į šeimą iš laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos). Šeimos gerovės skyriaus veiklos:

 1. tiria šeimų ir vaikų socialinę situaciją;
 2. vykdo socialinių problemų šeimoms ir vaikams prevenciją, intervenciją, postvenciją;
 3. koordinuoja atvejo vadybos procesus;
 4. telkia į komandą reikalingus specialistus dėl pagalbos suteikimo šeimai;
 5. nustatyto šeimų socialinių paslaugų poreikį;
 6. planuoja ir teikia socialines paslaugas šeimoms ir vaikams;
 7. ugdo, atkuria ir palaiko šeimų gebėjimus savarankiškai spręsti iškylančias socialines problemas, inicijuoja pokyčius šeimų socialiniame gyvenime tam panaudojant šeimų galimybes ir bendruomenės išteklius;
 8. gerina šeimų socialinį gyvenimą, mažinant jų socialinę atskirtį ir skatinant socialinę integraciją į visuomenę;
 9. vertina šeimai ir vaikui teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą;
 10. renka ir kaupia informaciją apie šeimų ir vaikų problemas ir jų socialinę aplinką.
 11. sudaro sąlygas dienos centre vaikams, atsižvelgiant į amžių, brandą, sveikatos būklę, palaikyti ir ugdyti jų socialinius įgūdžius, užsiimti vaikams mėgstama veikla, tenkinti saviraiškos poreikius.

             Paramos bendruomenei skyriaus socialinių paslaugų teikimo tikslasteikti visapusišką, kompleksinę ir kokybišką pagalbą asmenims (šeimoms) namuose, pagerinti jų gyvenimo kokybę, kurie dėl amžiaus, negalios ar kitų priežasčių nėra pajėgūs pasirūpinti savimi, savo buitimi ir savarankiškai dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Paramos šeimai skyrius atsakingas tiek už bendrųjų, tiek ir už specialiųjų socialinių priežiūros - pagalbos į namus, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų teikimą, Asmeninės pagalbos organizavimą ir teikimą bei aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis. Skyriaus veiklos:

 1. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
 2. priima prašymus, vertina socialinių paslaugų poreikius, organizuoja ir teikia pagalbos į namus paslaugas;
 3. teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugas;
 4. organizuoja ir teikia Asmeninės pagalbos paslaugas;
 5. organizuoja ir teikia Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą maisto produktais;
 6. organizuoja ir teikia transporto paslaugas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
 7. aprūpina asmenis techninės pagalbos priemonėmis;
 8. lankosi asmenų namuose dėl Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto surašymo;
 9. tvarko su skyriaus veikla susijusius dokumentus, paslaugų gavėjų bylas;
 10. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis;
 11. rengia finansines paslaugų ataskaitas, teikia statistines ataskaitas, registruoja paslaugų teikimą socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS;
 12. dalyvauja rengiant įsakymus, instrukcijas, nurodymus ir kitus dokumentus, susijusius su įstaigos veiklos vykdymo, plėtimo, tobulinimo klausimais.