Apgyvendinimas nakvynės namuose

Paslaugos aprašymas

APGYVENDINIMAS NAKVYNĖS NAMUOSE – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugos teikimo trukmė

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skiriamos iki 12 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, atsižvelgiant į asmens socialinę situaciją.

Paslaugos kaina

16 Eur/para.

Paslaugos gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
senyvo amžiaus asmenys;
kiti socialinę riziką patiriantys asmenys.

Apmokėjimas už paslaugą

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga pirmą mėnesį teikiama nemokamai (t. y. 30 kalendorinių dienų nuo pirmos apsigyvenimo nakvynės namuose dienos).
Už paskesnius apgyvendinimo nakvynės namuose mėnesius asmuo moka 20 procentų jo gaunamų pajamų.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1.      prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2.      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
3.      pažyma apie sveikatos būklę (pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a);
4.      gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
5.      kiti dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centro Nakvynės namai, Vytauto g. 109, Ukmergė, tel. 862234005, el. p. r.budiene@ukmergesspc.lt