Asmeninė pagalba

Paslaugos aprašymas

ASMENINĖ PAGALBA – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmenį būti savarankišku ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higieną, mitybą, judumą/mobilumą, socialinius santykius).

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį

Paslaugos kaina

Asmeninės pagalbos valandinis įkainis – 9 Eur/val.

Paslaugos gavėjas

Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Apmokėjimas už paslaugą

Nustatant asmens mokėjimo už asmeninės pagalbos paslaugas dydį, atliekamas asmens finansinių galimybių vertinimas. Asmens finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo ar jo atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka mokėti visą sumą, lygią mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui. Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų asmens pajamų. Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Prašymo forma

Prašymas- paraiška asmeninei pagalbai gauti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1.      prašymas asmeninei pagalbai gauti;
2.      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
3.      neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Neįgalumo lygio pažyma, ar Darbingumo lygio pažyma, ar Specialiųjų poreikių lygio pažyma;
4.      dokumentai, pažymos arba jų kopijos, patvirtinančios asmens gaunamas pajamas;
5.      dokumentai ar kitą informacija, pagrindžianti prioriteto suteikimą (moksleivio ar studento pažymėjimo kopija, darbdavio pažyma);
6.      dokumentai, patvirtinantys asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijos (pvz. gimimo liudijimas, teismo sprendimas, įgaliojimas, asmens atstovo raštiškas sutikimas, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas pavardė, gimimo data ir pan.) (taikoma jei kreipiasi asmens atstovas)).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 863196813, el. p. k.beleviciene@ukmergesspc.lt