Asmeninė pagalba

Paslaugos aprašymas

ASMENINĖ PAGALBA – atsižvelgiant į asmens individualiuosius pagalbos poreikius, suteikiama individuali pagalba atliekant darbus ir vykdant veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį

Paslaugos kaina

Asmeninės pagalbos valandinis įkainis – 10 Eur/val.

Paslaugos gavėjas

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys su negalia, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra apriboti (negali savarankiškai orientuotis, nuvykti iš taško A į tašką B ir (ar) tvarkyti asmeninio ir (ar) socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Pirmumo teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  1. yra vyresni nei 14 metų ir kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  3. gyvena vieni.

Apmokėjimas už paslaugą

Nustatant asmens mokėjimo už asmeninės pagalbos paslaugas dydį, atliekamas asmens finansinių galimybių vertinimas. Asmens finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo ar jo atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka mokėti visą sumą, lygią mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui. Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio. Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Prašymo forma

Prašymas-paraiška asmeninei pagalbai gauti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas-paraiška dėl asmeninės pagalbos;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
3. asmens negalią patvirtinantys dokumentai;
4. dokumentai, pažymos arba jų kopijos, patvirtinančios asmens gaunamas pajamas;
5. dokumentai ar kitą informacija, pagrindžianti pirmumo teisės suteikimą (moksleivio ar studento pažymėjimo kopija, darbdavio pažyma);
6. dokumentai, patvirtinantys asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijos (pvz. gimimo liudijimas, teismo sprendimas, įgaliojimas, asmens atstovo raštiškas sutikimas, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas pavardė, gimimo data ir pan.) (taikoma jei kreipiasi asmens atstovas)).
7. asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas 2-6 punkte nurodytus dokumentus ir kitą informaciją pateikia  tik tuo atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 863196813, el. p. k.beleviciene@ukmergesspc.lt