Nuostatai

UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ukmergės socialinių paslaugų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Ukmergės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, veiklos teisinį pagrindą, veiklos tikslą, sritį, uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, įstaigos likvidavimą, reorganizavimą ir pertvarkymą, taip pat informacijos viešą paskelbimą. 
2. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 
3. Centro pavadinimas – Ukmergės socialinių paslaugų centras. Sutrumpintas Centro pavadinimas – Ukmergės SPC. 
4. Centras įsteigtas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 7-82 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro steigimo“. 
5. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. 
6. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimais ir šiais nuostatais. 
7. Centro duomenys: 
7.1. kodas – 300123034; 
7.2. buveinė – Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė; 
7.3. interneto svetainės adresas – www.ukmergesspc.lt. 
8. Centro veiklos laikotarpis neribotas.
9. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
II SKYRIUS
CENTRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA
10. Centro savininkas – Ukmergės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 111107563, adresas: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės meras, išskyrus tas Centro teises, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai (jeigu paprastosios Savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo Savivaldybės taryba nėra perdavusi Savivaldybės merui). 
11. Savivaldybės taryba pagal kompetenciją: 
11.1. tvirtina, keičia ir papildo Centro nuostatus; 
11.2. tvirtina Centro teikiamų paslaugų kainas;
11.3. skiria Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšas Centrui išlaikyti; 
11.4. kontroliuoja Centro lėšų apskaitą ir panaudojimą; 
11.5. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo; 
11.6. priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
11.7. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
11.8. priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
11.9. tvirtina Centro veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę; 
11.10. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 
III SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
12. Centro veiklos tikslas – sudaryti asmeniui (šeimai) saugias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, teikti individualius poreikius atitinkančias socialines paslaugas, užtikrinančias savarankiškumo išsaugojimą bei ugdyti socialinius įgūdžius, skatinančius integruotis į visuomenę. 
13. Centro veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas. 
14. Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 ,,Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“: 
14.1. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; 
14.2. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10; 
14.3. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
14.4. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
14.5. kita stacionarinė globos veikla, kodas 87.90;
14.6. kitas mokymas, kodas 85.5; 
14.7. sausumos transportui būdingų paslaugų veikla – 52.21;
14.8. įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla – 82.1;
14.9. Centras gali užsiimti ir kita veikla, nedraudžiama Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Savivaldybei leidus.
15. Centras vykdo šias funkcijas:
15.1. teikia prevencines socialines paslaugas:
15.2. potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos;
15.3. darbo su bendruomene;
15.4. teikia bendrąsias socialines paslaugas: 
15.4.1. informavimo; 
15.4.2. konsultavimo; 
15.4.3. tarpininkavimo ir atstovavimo; 
15.4.4. maitinimo organizavimo; 
15.4.5. transporto organizavimo; 
15.4.6. sociokultūrines; 
15.4.7. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;
15.5. teikia socialinės priežiūros paslaugas: 
15.5.1. pagalbos į namus;
15.5.2. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
15.5.3. laikino apnakvindinimo;
15.5.4. psichosocialinės pagalbos;
15.5.5. apgyvendinimo nakvynės namuose;
15.5.6. laikino atokvėpio;
15.5.7. vaikų dienos socialinės priežiūros;
15.5.8. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose;
15.6. teikia socialinės globos paslaugas:
15.6.1. dienos socialinės globos;
15.6.2. trumpalaikės socialinės globos;
15.6.3. laikino atokvėpio;
15.7. išduoda techninės pagalbos priemones; 
15.8. teikia asmeninę pagalbą;
15.9. vertina asmens, kurį teismo prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus ir rengia išvadas; 
15.10. pildo Individualios pagalbos poreikio klausimynus;
15.11. kaupia ir sistemina informaciją apie įvairaus socialinio statuso asmenų grupes;
15.12. identifikuoja ir nustato socialines problemas, rengia socialinių paslaugų programas bei projektus, rūpinasi jų įgyvendinimu, numato veiksmingiausius problemų sprendimo būdus;
15.13. užtikrina teikiamų socialinių paslaugų kokybę, teisėtumą bei teisingumą;
15.14. nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikius;
15.15. informuoja ir konsultuoja Ukmergės miesto ir rajono gyventojus socialinės pagalbos teikimo klausimais;
15.16. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo;
15.17. rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;
15.18. dalyvauja rengiant, derinant bei svarstant socialines paslaugas reglamentuojančius dokumentus;
15.19. vykdo Ukmergės rajono savivaldybės pavedimus socialinės paramos srityje bei sprendžia kitus socialinės paramos klausimus; 
15.20. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybės Centrui perduotą ar Centro įgytą turtą, kuris nuosavybės teise priklauso Savivaldybei;
15.21. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę Centro veiklą;
15.22. užtikrina Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;
15.23. teikia informaciją visuomenei apie vykdomą veiklą;
15.24. teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais teikia sveikatos priežiūros paslaugas;
15.25. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.
16. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas, socialinės paslaugos skiriamos, teikiamos ir mokėjimo už jas tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktais. 
IV SKYRIUS
CENTRO VALDYMAS
17. Centras – biudžetinė įstaiga, kurią sudaro Centro struktūriniai padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys darbuotojai.
18. Centro vadovas – direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas. Direktorių teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Ukmergės rajono savivaldybės meras. Kai teisės aktų nustatytais atvejais Ukmergės rajono savivaldybės meras negali eiti pareigų, šią funkciją vykdo  Savivaldybės tarybos laikinai paskirtas Savivaldybės tarybos narys. 
19. Direktoriaus darbo užmokestį nustato, jį skatina, į komandiruotes ir atostogų leidžia, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias direktoriaus darbo santykiais, Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kai teisės aktų nustatytais atvejais Savivaldybės meras negali eiti pareigų, šias funkcijas vykdo Savivaldybės tarybos laikinai paskirtas Savivaldybės tarybos narys. 
20. Centro direktoriaus kompetenciją nustato teisės aktai, šie nuostatai ir pareigybės aprašymas.
21. Centro direktorius: 
21.1. vadovauja Centrui, planuodamas, organizuodamas ir koordinuodamas Centro veiklą, kad būtų įgyvendinti Centro tikslai ir atliekamos Nuostatuose nustatytos Centro funkcijos; 
21.2. veikia Centro vardu be įgaliojimo, atstovauja Centro interesams visose institucijose, įstaigose, organizacijose, sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro ir uždaro atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas banke;
21.3. atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose; 
21.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, juos skatina, skiria jiems pašalpas, taiko atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes ir įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;
21.5. tvirtina Centro struktūrą, sudaro ir patvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą;
21.6. tvirtina Centro vidaus tvarkos taisykles;
21.7. nustato konkrečius Centro darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientus), priedus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
21.8. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
21.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 
21.10. teikia informaciją visuomenei apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas;
21.11. stebi, analizuoja ir vertina Centro personalo veiklą, ją kontroliuoja, prižiūri sprendimų ir nurodymų vykdymą;
21.12. įgyvendina kitas teisės aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytas teises ir vykdo pareigas. 
22. Centro padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas ir darbo organizavimą reglamentuoja Centro direktoriaus patvirtinti Centro padalinių nuostatai.
23. Centro direktoriaus pavaduotojas (-ai), jeigu ši (šios) pareigybė (-ės) steigiama (-os), padalinių vadovai atstovauja Centrui savo kompetencijos klausimais arba įgalioja atstovauti kitus darbuotojus.
24. Centro padalinių veiklą kontroliuoja ir už ją atsako padalinių vadovai, direktorius ir direktoriaus pavaduotojas (-ai), pagal priskirtą reguliavimo sritį.
25. Centro darbuotojai atskaitingi padalinių vadovams, padalinių vadovai – Centro direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui, pagal priskirtą reguliavimo sritį, Centro direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.
V SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
26. Centras turi šias teises: 
26.1. naudoti ir valdyti įsigytą ir patikėjimo teise perduotą turtą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 
26.2. teisės aktų nustatyta tvarka pirkti ir kitaip įsigyti įstaigos veiklai reikalingą turtą, juo disponuoti, sudaryti sandorius; 
26.3. gauti paramą ir ją paskirstyti teisės aktų nustatyta tvarka;
26.4. organizuoti ir vykdyti darbus pagal užimtumo didinimo programą; 
26.5. organizuoti savanorių veiklą; 
26.6. organizuoti studentų praktikos atlikimą įstaigoje; 
26.7. vykdyti ir dalyvauti programose bei projektuose socialinės paramos srityje;
26.8. organizuoti Centro darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
26.9. teikti Ukmergės rajono savivaldybei pasiūlymus dėl socialinės paramos Ukmergės rajono  gyventojams teikimo; 
26.10. skleisti socialinio darbo gerąją patirtį, pagal savo kompetenciją organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
26.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauti veiklai vykdyti reikalingus dokumentus ir informaciją;
26.12. pasitelkti savo darbui (funkcijoms) reikalingus specialistus pagal sutartis;
26.13. bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldybių ir nevalstybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas, paramą ar labdarą;
26.14. teikti nemokamas ir mokamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
26.15. Centras, gerindamas individualių poreikių tenkinimą, stiprindamas materialinę techninę įstaigos bazę, gali dalyvauti programose ir teikti projektus tikslinei paramai gauti jiems įgyvendinti.
27. Centro pareigos: 
27.1. racionaliai ir taupiai naudoti biudžeto asignavimus pagal patvirtintas programų sąmatas šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti;
27.2. užtikrinti materialiojo turto saugumą ir tinkamą priežiūrą; 
27.3. užtikrinti saugias darbo sąlygas;
27.4. užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę; 
27.5. nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jų teisingumą;
27.6. užtikrinti informacijos apie klientą konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai informaciją pateikti reikalauja teisės aktai;
27.7. užtikrinti viešosios informacijos skelbimą apie Centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Centrui draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve, išskyrus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme numatytą teisę jungtis į asociacijas, steigti atstovybes ir užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. 
VI SKYRIUS
CENTRO FINANSAVIMAS IR AUDITAS
29. Centro turtas – tai savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas, naudojamas Centro veikloje.
30. Centro lėšų šaltiniai yra šie: 
30.1. Savivaldybės ir kitų savivaldybių biudžetų asignavimai;
30.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui;
30.3. Lėšos, gaunamos už Centro teikiamas socialines paslaugas pagal Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintas kainas;
30.4. Fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir fondų lėšos, gautos kaip parama;
30.5. Europos sąjungos projektų lėšos;
30.6. kitos teisėtai gautos lėšos. 
31. Centro lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos. 
32. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
33. Centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
34. Centro vidaus auditą, vadovaudamasis teisės aktais, atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius. 
35. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybė ir kitos institucijos ar įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
36. Centro veiklos priežiūrą vykdo ir veiklą koordinuoja Socialinės paramos skyrius ir kitos įgaliotos institucijos ar įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
VII SKYRIUS
NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA
37. Centro nuostatus tvirtina ir keičia Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Nuostatai keičiami Centro direktoriaus ar Savivaldybės tarybos iniciatyva. Pakeistus Nuostatus pasirašo Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
VIII SKYRIUS
VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS
38. Informacija visuomenei teikiama Centro interneto svetainėje www.ukmergesspc.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. 
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.