Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

Asmens duomenų tvarkymo Ukmergės socialinių paslaugų centre taisyklės
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašas
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Ukmergės socialinių paslaugų centre taisyklės
Asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas 

Duomenų apsaugos pareigūnas
Centro asmens duomenų apsaugos pareigūnas el. paštas: dap@ukmergesspc.lt