Apie mus

CENTRO MISIJA, VIZIJA

Centro misija – grąžinti asmenims gebėjimą pasirūpinti savimi, didinti socialiai pažeidžiamų asmenų (šeimų) galimybes savarankiškai integruotis į visuomenę, mažinti jų socialinę atskirtį.

Centro vizija – atvira pokyčiams, bendradarbiaujanti, nuolat tobulėjanti, kokybiškas socialines paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams teikianti įstaiga, visapusiškai tenkinanti silpniausių visuomenės narių poreikius, veiklą grindžianti holistiniu požiūriu bei aukščiausios darbo kokybės principais.

CENTRO TIKSLAS, UŽDAVINIAI

Centro veiklos tikslas – sudaryti asmeniui (šeimai) saugias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, teikti individualius poreikius atitinkančias socialines paslaugas, užtikrinančias savarankiškumo išsaugojimą bei ugdyti socialinius įgūdžius, skatinančius integruotis į visuomenę.

 Centro uždaviniai:

 • ugdyti asmeniui (šeimai) socialinius įgūdžius, mokyti savitarnos, asmens higienos bei kitų įgūdžių, reikalingų kasdieniniame gyvenime;
 • padėti asmeniui (šeimai) išsaugoti arba atgauti fizines, psichines funkcijas arba spręsti socialines problemas, rengti savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę;
 • teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, rūpintis, kad jis pagal galimybes gebėtų savarankiškai spręsti savo socialines problemas;
 • plėtoti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, socialinę riziką patiriančioms šeimoms bei vaikams ir kitiems asmenims atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius;
 • įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, vykdyti projektinę veiklą;
 • didinti socialinių darbuotojų kompetenciją (keliant kvalifikaciją);
 • įtraukti darbuotojus į metinio plano rengimą, skatinti darbuotojus ieškoti naujų galimybių, išklausyti jų siūlymus aktualiems klausimams spręsti;
 • reguliariai įgyvendinti klientų apklausas, siekiant įvertinti klientų pasitenkinimą paslaugomis bei sukurti klientų pažangos (paslaugos poveikio) vertinimo mechanizmą;
 • plėtoti ir užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius su socialinės veiklos partneriais;
 • tobulinti vidinę bei išorinę komunikaciją, viešinant informaciją apie teikiamas paslaugas.

CENTRAS, SIEKDAMAS TIKSLO IR ĮGYVENDINDAMAS UŽDAVINIUS, SAVO VEIKLOJE VADOVAUJASI ŠIOMIS VERTYBINĖMIS NUOSTATOMIS:

 • Inovatyvumas (dinamiška, atvira naujovėms, ieškanti naujų darbo metodų bei formų);
 • Atsakingumas (atsakinga už teikiamų paslaugų kokybę, darbus bei sprendimus);
 • Profesionalumas (efektyviai ir kokybiškai dirbanti);
 • Pagarba žmogui (jautri ir tolerantiška kiekvieno žmogaus atžvilgiu);
 • Bendradarbiavimas (veikianti vieningai, besidalinanti patirtimi ir atvira socialiniams partneriams);
 • Tobulėjimas (skatinanti darbuotojų profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos kėlimą).

ĮGYVENDINANT UŽDAVINIUS CENTRAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

 • teikia prevencines socialines paslaugas – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, darbas su bendruomene.
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrines, transporto organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo.
 • teikia socialines paslaugas - socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikį; dienos socialinės globos paslaugas institucijoje ir asmens namuose, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius; laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugas, apgyvendinimo savarankiškuose gyvenimo namuose paslaugas.
 • teikia kitas paslaugas: pildo individualios pagalbos poreikio klausimynus; teikia asmeninės pagalbos paslaugas asmenims su negalia; aprūpina techninės pagalbos priemonėmis Ukmergės rajono gyventojus; teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą;
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir vykdo projektinę veiklą - plėtoja ir užmezga naujus bendradarbiavimo ryšius su socialinės veiklos partneriais; įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis; inicijuoja ir įgyvendina bendrus projektus su socialinės veiklos partneriais; vykdo projektinę veiklą.